De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > monitoring > nadajniki GSM > nadajnik ATG CID

nadajnik ATG CID

 • dedykowany dla dowolnej telefonicznej stacji monitorowania
 • nadajnik przeznaczony jest do transmisji sygna????w alarmowych z obiektu wyposa??onego w central? alarmow? do telefonicznej stacji monitoruj?cej
 •  


  Warunkiem technicznym umo??liwiaj?cym zastosowanie urz?dzenia jest stosowanie centrali alarmowej z dialerem telefonicznym umo??liwiaj?cym prac? w formacie Contact ID lub Ademco Express (DTMF) oraz dysponowanie stacj? monitoruj?c? dzia??aj?c? w oparciu lini? „miejsk?” (PSTN) umo??liwiaj?c? odbi??r tych format??w transmisji. Wi?kszo??? stacji monitoruj?cych stosowanych obecnie na rynku posiada takie mo??liwo??ci np.: SG-MLR2(SUR-GARD), STAM-1 (SATEL), (VISONIC) i inne.

   

  Podstawow? i unikaln? zalet? nadajnika ATG-CID jest to, ??e w zastosowanym rozwi?zaniu nadajnik nie generuje automatycznie do centrali alarmowej potwierdze?? o odebraniu sygna????w lecz zapewnia kana?? transmisyjny pomi?dzy central?, a urz?dzeniami odbiorczymi dzi?ki czemu informacja o zdarzeniach jest przechowywana w centrali alarmowej a?? do momentu faktycznego jej dostarczenia.

   

  Nadajnik ATG-CID jest urz?dzeniem elektronicznym pe??ni?cym funkcje zawansowanego sterownika mikroprocesorowego. Funkcja przekazywania zdarze?? alarmowych realizowana jest w oparciu o tor g????wny i zapasowy. Jako tor g????wny wykorzystywana jest sie? operatora kom??rkowego GSM, a jako opcjonalny tor rezerwowy: przewodowa analogowa sie? telefoniczna PSTN.

  Ł?czno??? z sieci? kom??rkow? GSM utrzymywana jest przez zamontowany w nadajniku profesjonalny modem GSM typu GM47/GR64 produkowany przez firm? Sony Ericsson.

  Dzi?ki zastosowaniu unikalnej metody transmisji uzyskano efekt przekazywania informacji o zdarzeniach w czasie i ilo??ci wynikaj?cym praktycznie z mo??liwo??ci centrali alarmowej.

  Przekazywanie informacji o zdarzeniach z centrali alarmowej realizowane jest na zasadzie symulowania przez nadajnik obecno??ci linii telefonicznej i stworzenia kana??u transmisyjnego pomi?dzy central? alarmow? a stacj? monitoruj?c?.

  Zastosowanie rezerwowego toru transmisyjnego pozwala zabezpieczy? ???czno??? z obiektem monitorowanym na wypadek utraty ???czno??ci w kanale g????wnym, a prze???czanie pomi?dzy torami realizowane jest automatycznie na podstawie konfiguracji centrali alarmowej.

  U??ycie linii telefonicznej do cel??w monitorowania nie wyklucza jej stosowania do innych cel??w gdy?? nadajnik przy???cza lini? miejsk? do centrali tylko w sytuacjach awaryjnych lub je??eli ma by? realizowana funkcja zdalnej konfiguracji centrali alarmowej.

  Wysy??anie zdarze?? alarmowych przez central? ma najwy??szy priorytet i w takich sytuacjach u??ytkownik pod???czony do linii jest od niej od???czany na czas transmitowania zdarzenia.

   

  Funkcje nadajnika

   

  - TEST – wyj??cie 1

   

   W pami?ci nadajnika mo??e by? wpisany 1 numery telefonu, kt??re jest uprawniony do wywo??ywania funkcji TEST. Dzwoni?c z uprawnionego telefonu pod numer nadajnika GSM

  i po rozpoznaniu przez nadajnik numeru zgodnego z zapisanym w pami?ci, po???czenie takie jest  odrzucane ale jednocze??nie wyzwalane jest wyj??cie 1 na ok. 2s (zwarcie do masy). Je??eli wyj??cie TEST zostanie pod???czone do odpowiedniego wej??cia w centrali np. cichy alarm 24h to centrala wygeneruje zdarzenie kt??re nast?pnie spowoduje wys??anie odpowiedniego komunikatu do stacji monitorowania co umo??liwi przetestowanie dzia??ania nadajnika jak i centrali.

   

  - sterowanie wyj??ciem 2

   

  W pami?ci nadajnika mo??na zaprogramowa? 1 numer telefonu uprawniony do sterowania wyj??ciem 2. Dzwoni?c z uprawnionego telefonu pod numer nadajnika GSM i po rozpoznaniu przez nadajnik numeru zgodnego z zaprogramowanym, nadajnik przyjmuje po???czenie i wysy??a d??wi?kowy sygna?? zach?ty (3 kr??tkie tony) oraz realizuje funkcje w zale??no??ci od wybranego klawisza i ustawionego trybu pracy.

  W programie konfiguracyjnym mo??na wybra? tryb pracy wyj??cia WY2:

  - monostabilny-wyzwolenie wyj??cia (zwarcie do masy)  na 2s po ka??dym naci??ni?ciu klawisza 1 w aparacie telefonicznym

  - bistabilny-stan wyj??cia zale??y od wybranej cyfry w aparacie dzwoni?cego

   

  0 – wy???czenie wyj??cia WY2 (tranzystor nie przewodzi)

  1 – za???czenie wyj??cia WY2 (zwarcie do masy)

   

  Zako??czenie po???czenia nast?pi po roz???czeniu si? przez dzwoni?cego lub po up??ywie 15s od ostatniego naci??ni?cia klawisza.

   

  - przy???czenie linii miejskiej

   

  Funkcja ta znajduje zastosowanie w celu umo??liwienia dost?pu do centrali przez lini? miejsk? przy dokonywaniu zdalnej konfiguracji centrali alarmowej.

   

  W pami?ci nadajnika mo??na zaprogramowa?  numer telefonu kt??ry jest uprawniony do przy???czania linii miejskiej do centrali alarmowej. Dzwoni?c z uprawnionego telefonu pod numer nadajnika GSM i po rozpoznaniu przez nadajnik numeru zgodnego z zaprogramowanym, nadajnik przyjmuje po???czenie i wysy??a d??wi?kowy sygna?? zach?ty.


  Z klawiatury w aparacie mo??na wybra? cyfry 5 , 6 lub 7 co spowoduje:

  5- przy???czenie linii miejskiej do centrali alarmowej na czas 10 minut

  6- przy???czenie linii miejskiej do centrali alarmowej na czas 20 minut

  7- przy???czenie linii miejskiej do centrali alarmowej na czas 30 minut

   

  Zako??czenie po???czenia nast?pi po roz???czeniu si? przez dzwoni?cego lub po naci??ni?ciu klawisza 5, 6 lub 7 lub po 15 sekundach je??eli ??aden klawisz nie zostanie naci??ni?ty.

   

  Od???czenie od linii miejskiej nast?puje automatycznie po up??ywie wybranego czasu lub je??eli w trakcie odmierzania czasu zostanie wykonane po???czenie z aparatu telefonicznego uprawnionego do przy???czania linii miejskiej. Po???czenie takie zostanie odrzucone przez modu?? GSM ale funkcja zostanie wykonana tzn. zostanie przywr??cony normalny tryb pracy nadajnika a linia miejska zostanie od???czona od centrali alarmowej.

   

  W stanie przy???czenia linii miejskiej nieczynna jest funkcja sterowania wyj??ciem WY2 i funkcja przy???czenia linii miejskiej, a ka??de po???czenie telefon??w przypisanych do tych funkcji s? w tym stanie odrzucane.

   

  - wyj??cie nadz??r GSM  (WY3)

   

  Wyj??cie NADZÓR GSM s??u??y do informowania centrali alarmowej o poprawno??ci dzia??ania nadajnika GSM i gotowo??ci do przekazywania zdarze??.

  W przypadku utraty ???czno??ci lub innej awarii nadajnika uniemo??liwiaj?cej wysy??anie sygna????w przez sie? GSM stan tego wyj??cia jest:

  - zmieniany ze stanu zwarcia do masy na stan wysokiej impedancji i trwa do momentu przywr??cenia ???czno??ci GSM

   

  Wprowadzenie sygna??u z tego wyj??cia na odpowiedni? lini? w centrali alarmowej umo??liwia sygnalizowanie stanu awarii  GSM np. za pomoc? manipulator??w.

   

  - wej??cie 1

   

  Wej??cie WE1 umo??liwia zdalne sprawdzenie stanu urz?dzenia pod???czonego do tego wej??cia. Przyk??adem zastosowania mo??e by? sprawdzanie stanu uzbrojenia/ rozbrojenia centrali alarmowej.

   

  W pami?ci nadajnika mo??na zaprogramowa?  numer telefonu kt??ry jest uprawniony do sterowania wyj??ciem 2 i jednocze??nie ma uprawnienie do sprawdzenia stanu wej??cia 1. Dzwoni?c z uprawnionego telefonu pod numer nadajnika GSM i po rozpoznaniu przez nadajnik numeru zgodnego z zaprogramowanym, nadajnik przyjmuje po???czenie i wysy??a d??wi?kowy sygna?? zach?ty.

  Z klawiatury w aparacie mo??na wybra? cyfry:

  - 0, 1 (patrz punkt sterowanie wyj??ciem 2)

  - lub cyfr? 2 – sprawdzenie stanu wej??cia 1.


  W odpowiedzi na naci??ni?cie klawisza 2,
  nadajnik GSM wy??le sygna??y d??wi?kowe informuj?ce zale??nie od stanu wej??cia 1:

  – dwa sygna??y wyj??cie wy???czone

  – trzy sygna??y gdy wyj??cie jest za???czone

   

  Zako??czenie po???czenia nast?pi po roz???czeniu si? przez dzwoni?cego lub po up??ywie 15s od ostatniego naci??ni?cia klawisza.

   

  - autologowanie

   

  Nadajnik ATG-CID pr??buje co kilkana??cie sekund nawi?zywa? ???czno??? z sieci? GSM i je??eli w ci?gu ok. 5 minut nie dojdzie do takiego po???czenia to nast?pi automatyczny RESET  nadajnika po kt??rym czynno??ci s? powtarzane.

  Logowanie nadajnika do sieci GSM trwa ??rednio ok. 30 sekund. Je??eli w czasie logowanie centrala alarmowa b?dzie „podnosi? s??uchawk?” (??wieci dioda DIALER)  to czas logowania mo??e si? wyd??u??y? do 2 min.