De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > monitoring > radio - 136-172 MHz


Rozwi?zania zastosowane w systemie VIRGO-340 umo??liwiaj? budow? systemu monitorowania alarm??w o stopniu z??o??ono??ci zale??nym od istniej?cych warunk??w technicznych i potrzeb. G????wne obszary zastosowa?? prezentowanego rozwi?zania mo??na podzieli? na dwie grupy:


  • stacje monitorowania, gdzie praca zasadnicza oparta jest na komputerowym stanowisku stacji monitorowania, a stacja bazowa pe??ni funkcje zaawansowanego modu??u wej??ciowego
  • wydzielone stanowiska do nadzoru grupy obiekt??w np. monitoring na terenie zak??adu pracy czy osiedla dom??w z w??asn? s??u??b? ochrony

W obu przypadkach istotne jest, ??e stacja bazowa VIRGO-340 umo??liwia obs??ug? zdarze?? z jednoczesnym dost?pem na ekranie wy??wietlacza do szeregu informacji o obiektach i u??ytkownikach, co nabiera istotnego znaczenia w sytuacjach awaryjnych i zapewnia wygodn? i sprawn? prac? z wieloma obiektami.
Ka??dy element systemu ma mo??liwo??? konfigurowania wielu parametr??w i to w bardzo szerokim zakresie. Mo??liwe jest zatem dostosowanie sprz?tu nawet do bardzo specyficznych wymaga??, np. w jednym systemie mog? by? monitorowane nadajniki pracuj?ce w r????nych formatach i na r????nych cz?stotliwo??ciach.

 

GŁÓWNE CECHY SYSTEMU

  • wsp????praca stacji bazowej z oprogramowaniem stacji monitorowania: Ad Info, Next, Satel, SIMS, Visonic
  • pomiar poziomu wszystkich sygna????w odbieranych przez stacj?
  • filtrowanie informacji powtarzaj?cych si? w zadanym okresie czasu
  • filtrowanie sygna????w z obiekt??w nie nale???cych do sieci
  • buforowanie sygna????w na retransmiterach i stacji
  • nadzorowanie parametr??w technicznych stacji i retransmiter??w (AC, AKU, SAB)

Podstawowa konfiguracja umo??liwiaj?ca monitorowanie obiekt??w sk??ada si? ze stacji bazowej i nadajnik??w. Jest to sie? dla ??redniej wielko??ci miasta (w sprzyjaj?cych warunkach odbierane s? sygna??y z odleg??o??ci 40 km). W przypadku potrzeby odbioru sygna????w z nadajnik??w, kt??re nie s? s??yszane bezpo??rednio przez stacj? bazow? mo??na zastosowa? retransmiter zlokalizowany w pobli??u skupiska nadajnik??w. Retransmiter odbiera sygna??y z nadajnik??w i „przerzuca” je do stacji bazowej. Transmisja pomi?dzy stacj?, a retransmiterami mo??e odbywa? si? na tej samej cz?stotliwo??ci, co sygna??y z nadajnik??w lub na dodatkowej cz?stotliwo??ci.
Stosowanie modelu sieci z retransmiterami pozwala na zwi?kszenie pewno??ci przekazu informacji z nadajnik??w, a tak??e zwi?kszenie ilo??ci nadajnik??w pracuj?cych na tym samym obszarze i cz?stotliwo??ci, a tym samym efektywniejsze wykorzystanie cz?stotliwo??ci.


 
stacja bazowa nadajnik ATV 49 retransmiter  

­

Proszę wybrać produkt.