De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > sterowniki > zestawy 150 m

Do grupy tej nale??? 1 i 2 kana??owe zestawy sterownik??w. Zestawy oparte s? na superreakcyjnych odbiornikach i pilotach z przesuwn? klapk?. Zasi?g zestaw??w wynosi 150 m (w terenie otwartym). Urz?dzenia pracuj? w oparciu o kod zmienny KeeLoq (Microchip Technology Inc. USA) i cz?stotliwo??? 433,92 MHz (pasmo nie wymaga ubiegania si? o zezwolenie na u??ytkowywanie sprz?tu pracuj?cego na tej cz?stotliwo??ci).
Do sprzeda??y przeznaczone s? gotowe zestawy, ale wa??nym parametrem urz?dze?? wchodz?cych w sk??ad zestaw??w jest ich
kompatybilno??? z innymi produktami GE.
Oferujemy Pa??stwu sprz?t sprawdzony (produkowany od 9 lat), wygodny i niezawodny w u??ytkowaniu, przeznaczony
dla Wygody i Bezpiecze??stwa
, albowiem jego najpopularniejszym zastosowaniem jest sterowanie prac? urz?dze?? (np. bram? wjazdow?, o??wietleniem, zamkiem u drzwi itd....) oraz jako przycisk antynapadowy.


   
zestaw RSU-Z1/2 zestaw RSU-Z2/2    

­

Proszę wybrać produkt.