De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > sterowniki > pager

PAGER jest urz?dzeniem przeno??nym do lokalnych system??w przywo??awczych. W zabezpieczeniach obiekt??w stosowany ze wzgl?du na:

  • konieczno??? monitorowania sygna????w alarmowych przez osoby znajduj?ce si? poza pomieszczeniem nadzoru (np. w czasie obchodu)
  • przywo??anie pracownika dozoru przez konkretn? osob? lub w okre??lone miejsce

Innym popularnym zastosowaniem urz?dzenia jest komunikacja. W prosty i szybki spos??b mo??emy przekaza? informacj? o zaistnieniu zagro??enia lub wezwa? pomoc (opieka nad chorymi lub ??wiadczenie us??ug pomocniczych).

 

To ekonomiczny element systemu przywo??awczego, efektywny ma ma??ych obszarach (teren zak??adu pracy, kilku budynk??w), z dyskretnym powiadamianiem i odbiorem, z  mo??liwo??ci? selektywnego powiadomienia jednego lub wielu odbiorc??w.


     
pager OBI 3SH      

­

Proszę wybrać produkt.