De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > sterowniki > inne > MPC 104

MPC 104

Modu?? Czasowy typ MPC 104 stosowany jest w systemach monitorowania i pozwala uzyskac sygna?? informuj?cy o wyst?pieniu zaniku i powrocie napi?cia zasilaj?cego. Wprowadzenie op????nienia zapobiega wysy??aniu informacji z obiekt??w w przypadku gdy przerwy w zasilaniu s? kr??tsze ni?? 4h.


Wyj??ciowy tranzystor jest w stanie zablokowania (nie prowadzi) je??eli na wyj??ciu AC jest napi?cie. Po zaniku napi?cia AC uk??ad zaczyna odlicza? czas ~4h10min i je??eli po up??ywie tego czasu dalej nie b?dzie AC to tranzystor zacznie przewodzi? i pozostanie w tym stanie a?? do momentu pojawienia si? AC. Chwilowe pojawienie si? AC w trakcie odliczania czasu (4h) powoduje zerowanie licznika i rozpocz?cie odliczania od pocz?tku.

  • w trakcie odliczania czasu dioda ??wieci ~1s/ 1s przerwy
  • po odliczeniu 4h i przy dalszym braku AC ~1s/1s przerwy
  • je??eli jest AC dioda nie ??wieci

Wyj??cie wyzwalania musi by? pod???czone do jednego z zacisk??w AC w p??ytce zasilacza (oboj?tnie do kt??rego). Je??eli wej??cie AC jest nie pod???czone, albo zwarte do +DC lub -DC to uk??ad traktuje ten stan jako brak AC i odlicza czas 4h. Wej??cie zasilania (+,-) jest zabezpieczone przed odwrotnym za???czeniem, ale dla poprawnego dzia??ania musi by? zachowana polaryzacja.

     PARAMETRY TECHNICZNE

     Napi?cie steruj?ce:
     nominalne: 12V DC
     dopuszczalne: 10–15V DC
     Pob??r pr?du:
     spoczynkowy: <1mA
     maksymalny: ~5mA + 100mA

     Obci???alno??? styk??w: max 100mA
     wymiar (mm): 31*26,5*20