De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > sterowniki > inne > MPU 121

MPU 121

Modu?? Przeka??nika Uniwersalnego typ MPU 121 stosowany jest do pracy w uk??adach wymagaj?cych sygna????w steruj?cych w postaci styk??w przeka??nika na przyk??ad w uk??adach sterowania, sygnalizacji itp. Jest on elementem wykonawczym urz?dzenia centralnego.

 

Modu?? znajduje zastosowanie w sytuacjach gdy zachodzi potrzeba uzyskania:

  • sterowania wi?kszym obci???eniem ni?? pozwala na to wyj??cie
  • oddzielenia galwanicznego wej??cia od obci???enia
  • sygna??u o odwrotnej polaryzacji w stosunku do wej??cia

Za  po??rednictwem MPU mo??na sterowa? np.:

  • sygnalizatory akustyczne i optyczne
  • dialery telefoniczne
  • zaczepy elektromagnetyczne
  • reflektory podczerwieni itd.

Sterowanie przeka??nikiem mo??e by? realizowane zar??wno wzgl?dem plusa jak i minusa. Cewka przeka??nika jest sterowana za po??rednictwem mostka prostowniczego co u??atwia monta?? gdy?? nie trzeba zwraca? uwagi na biegunowo??? pod???cze?? i jednocze??nie eliminuje potrzeb? stosowania diody zabezpieczaj?cej wyj??cie tranzystorowe przed skutkami przepi?? wyst?puj?cych przy stosowaniu element??w indukcyjnych takich jak przeka??niki.

Na listwie wyprowadzeniowej znajduj? si? zaciski steruj?ce cewk? oraz styki przeka??nika: normalnie otwarty (NO), normalnie zwarty (NC), prze???czny (C).

     PARAMETRY TECHNICZNE

     Napi?cie steruj?ce
     nominalne: 12V DC
     dopuszczalne: 10–15V DC
     Pob??r pr?du:
     spoczynkowy - <1mA
     maksymalny -
20mA
     Obci???alno??? styk??w: 1A/12V DC lub 120V AC
     wymiar (mm): 31*26,5*20