De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > sterowniki > inne > RT 2/4

RT 2/4

  • dwuczujnikowy
  • 2 przeka??niki na ka??dy czujnik (razem 4)
  • obudowa hermetyczna IP 67

Urz?dzenie przeznaczone jest do sterowania/sygnalizacji w powi?zaniu ze zmian? temperatury mierzonej przez czujniki C1 i C2. Do sterownika mo??na pod???czy? jeden lub dwa czujniki temperatury typu DS18B20 dostarczane w komplecie z urz?dzeniem.

 

Sterownik posiada cztery przeka??niki, kt??rych styki (typy NO lub!!! NC) s? wyprowadzone na listw? zaciskow?. Sterownik wyposa??ony jest w wewn?trzny sygnalizator akustyczny wskazuj?cy za???czenie kt??regokolwiek przeka??nika. Dodatkowo do sterownika mo??na pod???czy? zewn?trzny panel LED + klawisz reset.

 

Opis dzia??ania.

 

Przeka??niki - ka??dy z czterech przeka??nik??w jest indywidualnie za???czany/wy???czany wg ustawiony parametr??w.

  • przeka??nik za???cza si? po przekroczeniu temperatury za???czenia o 0,1 stopnia w kierunku przeciwnym ni?? temperatura wy???czenia przeka??nika
  • przeka??nik wy???cza si? po przekroczeniu temperatury wy???czenia o 0,1 stopnia w kierunku przeciwnym ni?? temperatura za???czenia przeka??nika.
Sygnalizator d??wi?kowy - alarm d??wi?kowy za???czany jest wraz z przeka??nikiem o ile jest tak skonfigurowany (w menu ustawienia og??lne) i trwa do momentu skasowania alarmu klawiszem.
 
Panel zewn?trzny LED - na panelu zewn?trznym wy??wietlany jest aktualny stan przeka??nik??w (diody ??wiec? stale) oraz zaistnia??e wcze??niej alarmy (diody mrugaj?). Skasowanie wcze??niej zaistnia??ych alarm??w nast?puje przez naci??ni?cie klawisza – wy??wietlany jest aktualny stan przeka??nik??w. Wyj??cia do sterowania diod LED mo??na obci???y? maksymalnie pr?dem 10mA na ka??d? diod?. Wej??cie klawisza powinno by? zwierane do GND (klawisz typu NO).

 

Wy??wietlacz LED - sterownik posiada wewn?trzny wy??wietlacz LED na kt??rym wy??wietlana jest aktualna temperatura czujnik??w C1 i/lub C2. Temperatura mierzona jest z rozdzielczo??ci? 0,125 stopnia, na wy??wietlaczu jest zaokr?glana do 1/10 stopnia. UWAGA: przy podgl?dzie ONLINE w menu konfiguracji temperatura zaokr?glana jest do 0,5 stopnia. Je??eli podpi?te s? oba czujniki, jak i zadeklarowane s? oba czujniki w menu „ustawiania og??lne”, temperatury z obu czujnik??w wy??wietlane s? na przemian co 5s. Diody LED nad zaciskami czujnik??w wskazuj?, kt??ra z temperatur jest aktualnie wy??wietlana. Je??eli, kt??ry?? z czujnik??w uleg?? uszkodzeniu lub nie zosta?? podpi?ty – jednocze??nie jest zadeklarowany w menu „ustawienia og??lne” – na wy??wietlaczu widniej? poziome kreski (takie same jak zaraz po uruchomieniu sterownika).

 

PARAMETRY TECHNICZNE

 

Znamionowe napi?cie zasilania           12V DC

Dopuszczalne napi?cie zasilania          10-15V DC

Pob??r pr?du: – spoczynkowy              22mA

                    – maksymalny              104mA

Liczba czujnik??w                                2

Typ wsp????pracuj?cych czujnik??w         DS18B20

Zakres pomiaru czujnik??w temperatury
                                               -49,5… 99,5 oC

Liczba przeka??nik??w (typ wyj??? NO lub NC)
                             4 (po dwa na ka??dy czujnik)

Pr?d obci???enia przeka??nik??w
                                                     1A/12V DC

Temperaturowy zakres pracy sterownika (oC)
                                                 od -20 do +40

Wymiary (mm)                                130*80*35