De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > sterowniki > odb. identyfikacyjne

Odbiorniki identyfikacyjne maj? zastosowanie wsz?dzie tam gdzie nadrz?dnym parametrem system??w radiowych jest rozr????nianie ??r??d??a sygna??u. Ponadto istotn? cech? posiadan? przez odbiorniki, a wymagan? w wielu instalacjach, jest mo??liwo??? indywidualnego kasowania nadajnik??w z pami?ci odbiornika. Praca urz?dzenia oparta jest na kodzie zmiennym KeeLoq (Microchip Technology) i cz?stotliwo??ci 433,92 MHz. Odbiorniki wsp????pracuj? z dowolnym pilotem naszej produkcji. Zasi?g pracy w zale??no??ci od typu nadajnika mieszcz? si? w przedziale od 200 do 1000 metr??w.


   
typ IDO-04/99 typ IDO-1000    

­

Proszę wybrać produkt.