De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > sterowniki > zestawy 600 m

Zestawy o zasi?gu pracy 600 metr??w to konfiguracja odbiornika o podwy??szonej czu??o??ci typu OPC i pilota antynapadowego typ PUK 303. W ten spos??b mo??emy uzyska? zestaw jedno- i dwu- kana??owy. Zestawy te zazwyczaj s? wybierane z dw??ch powod??w:

  • ze wzgl?du na zasi?g
  • ze wzgl?du na parametry techniczne odbiornika  - du??a (113 nadajnik??w) pojemno??? pami?ci, hermetyczna obudowa (mo??liwo??? instalacji w trudnych warunkach takich jak wilgo?, niskie temperatury) i antena, kt??r? ??atwo mo??na wynie??? poza przeszkody.

Urz?dzenia pracuj? w oparciu o kod zmienny i cz?stotliwo??? 433,92 MHz. Pasmo to nie wymaga ubiegania si? o zezwolenie na u??ytkowywanie sprz?tu pracuj?cego na tej cz?stotliwo??ci.
Do sprzeda??y przeznaczone s? gotowe zestawy. Wa??nym parametrem urz?dze?? wchodz?cych w sk??ad zestaw??w jest ich kompatybilno??? . Odbiornik i pilot b?dzie wsp????pracowa?? z dowolnym innym sprz?tem naszej produkcji. Oferujemy Pa??stwu sprz?t sprawdzony, wygodny i niezawodny w u??ytkowaniu, z przeznaczeniem
dla Wygody i Bezpiecze??stwa.


   
zestaw 1-kana??owy zestaw 2-kana??owy    

­

Proszę wybrać produkt.