De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > sterowniki > odbiorniki 12 i 24 V

Prezentujemy tu grup? odbiornik??w przeka??nikowych, jedno, dwu i cztero-kana??owych.
Zasadniczo produkowane przez nas odbiorniki mo??na podzieli? na trzy grupy:

  • odbiorniki superreakcyjne 12V typu RSU
  • odbiorniki 24V typu RSU/24V
  • odbiorniki superheterodynowe typu OPC, stosowane wsz?dzie tam gdzie wyst?puj? silne  zak????cenia elektromagnetyczne lub dla osi?gania lepszych zasi?g??w pracy

Odbiorniki wsp????pracuj? z ka??dym typem nadajnika naszej produkcji (wyj?tek stanowi nadajnik radiopowiadamiania z kontrol? ???cza typ NRP-102K). W praktyce pozwala to na konfigurowanie zestaw??w spe??niaj?cych za??o??enia systemu. Wyb??r odbiornika zale??ny jest od np. jego pojemno??ci pami?ci lub oczekiwanych zasi?g??w pracy systemu. Oferujemy Pa??stwu sprz?t sprawdzony, wygodny i niezawodny w u??ytkowaniu, przeznaczony dla Wygody i Bezpiecze??stwa.


typ RSU-KO1 typ RSU-KO1/S typ RSU-KO2 typ RSU-KO2/S
typ RSU-KO4 typ OPC-KO1 typ OPC-KO2 wersja LC
RSU-KO1/24V/SR RSU-KO1/24V/SH RSU-KO2/24V/SR RSU-KO2/24V/SH
     
typ ORW      

­

Proszę wybrać produkt.