De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > sterowniki > zestawy 100 m

Do grupy tej nale??? popularne radiolinie 1, 2 i 4 kana??owe. Urz?dzenia pracuj? w oparciu o kod zmienny KeeLoq (Microchip Technology Inc. USA) i cz?stotliwo??? 433,92 MHz (pasmo nie wymaga ubiegania si? o zezwolenie na u??ytkowywanie sprz?tu pracuj?cego na tej cz?stotliwo??ci).
Do sprzeda??y przeznaczone s? gotowe zestawy, ale wa??nym parametrem urz?dze?? wchodz?cych w sk??ad zestaw??w jest ich
kompatybilno???. Ka??dy odbiornik i ka??dy pilot b?dzie wsp????pracowa?? z dowolnym innym sprz?tem naszej produkcji.
Oferujemy Pa??stwu sprz?t sprawdzony (produkowany od 9 lat), wygodny i niezawodny w u??ytkowaniu, przeznaczony
dla Wygody i Bezpiecze??stwa
, albowiem ich najpopularniejszym zastosowaniem jest: sterowanie prac? urz?dze?? (np. bram? wjazdow?, o??wietleniem, zamkiem u drzwi itd....) oraz jako przycisk antynapadowy.


zestaw RSU-KO1/2 zestaw RSU-KO2/2 zestaw RSU-N1/2 zestaw RSU-N2/2
     
zestaw RSU-KO4/1      

­

Proszę wybrać produkt.