De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > sterowniki > zestawy 300 m

Do grupy tej nale??? 1 i 2 kana??owy zestaw typu ANT. Zestawy te zazwyczaj s? wybierane z dw??ch powod??w:

1.
ze wzgl?du na zasi?g (300 metr??w), jako alternatywa dla zestaw??w uniwersalnych typu RSU gdzie ich zasi?g (100 metr??w) jest niewystarczaj?cy
2. ze wzgl?du na budow? pilota - w niekt??rych sytuacjach wymagane jest aby pilot by?? solidny (np. sterowanie r?czne w r?kawicach), lub u??ytkownik oczekuje  ograniczenia przypadkowego naci??ni?cia klawisza (PUK 303 ma klawisze umieszczone w zag???bieniach).

Urz?dzenia pracuj? w oparciu o kod zmienny i cz?stotliwo??? 433,92 MHz (pasmo nie wymaga ubiegania si? o zezwolenie na u??ytkowywanie sprz?tu pracuj?cego na tej cz?stotliwo??ci).
Do sprzeda??y przeznaczone s? gotowe zestawy. Wa??nym parametrem urz?dze?? wchodz?cych w sk??ad zestaw??w jest ich kompatybilno??? z pozosta??ym asortymentem. Oferujemy Pa??stwu sprz?t sprawdzony, wygodny i niezawodny w u??ytkowaniu, z przeznaczeniem
dla Wygody i Bezpiecze??stwa.


   
zestaw ANT-KO1/1 zestaw ANT-KO2/1    

­

Proszę wybrać produkt.