De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > Radiowy System Przyzywowo-Alarmowy > tablica synoptyczna

Komputerow? Tablica Synoptyczn? (oprogramowanie + komputer, ekran dotykowy).

           

SPA 1000 obrazuje wyst?pienie alarmu (przywo??anie pomocy) na poszczeg??lnych stanowiskach (??????ko pacjenta, sala lub inne dowolne). Na monitorze pole obiektu zostaje pod??wietlone na czerwono i pojawia si? sygnalizacja akustyczna. Alarm mo??na skasowa? poprzez naci??ni?cie okienka wybranego alarmu. Tablica zawiera r??znie?? histori? wyst?powania alarm??w (w tym takie informacje jak czas wyst?pienia alarmu, nr obiektu, ilo??? powt??rze?? itd).rzut z ekranu tablicy na 160 stanowisk


Instrukcja obs??ugi programu Tablicy Synoptycznej.

Po uruchomieniu programu pojawia si? g????wne i jedyne okno programu, kt??re sk??ada si? z trzech obszar??w.

Pierwszy obszar.
Po lewej stronie znajduje si? tablica (siatka) obrazuj?ca wyst?pienia alarm??w w postaci kolorowych p??l z numerami obiekt??w, kt??re zarejestrowa?? system.

Aktywny alarm mo??na skasowa? poprzez naci??ni?cie wybranego alarmu na tablicy (dotyczy to ekran??w dotykowych) lub klikni?cie go za pomoc? wska??nika myszy.

Tablica ta przygotowana jest na obs??ug? maksymalnie 1000 obiekt??w.
W przypadku zakupu programu na obs??ug? mniejszej ich liczby, stosowna cz???? p??l tej tablicy jest nieaktywna.

Drugi obszar.
W ??rodkowej cz???ci okna programu znajduje si? chronologiczna lista wyst?pie?? alarm??w z obiekt??w zarejestrowanych przez system.
Ka??dy rekord tej listy zawiera pola:
- czas wyst?pienia alarmu
- numer obiektu z kt??rego pochodzi alarm
- ilo??? powt??rze?? alarmu z danego obiektu
- czas oczekiwania alarmu na reakcj? operatora systemu podany w minutach
- opis przypisany do obiektu

Aktywny alarm na tej li??cie, podobnie jak na tablicy po lewej stronie okna programu, mo??na skasowa? poprzez naci??ni?cie wybranego rekordu na li??cie (ekrany dotykowe) lub klikni?cie go za pomoc? wska??nika myszy.

Skasowanie alarmu na tablicy lub li??cie powoduje usuni?cie go z ekranu w obydwu obszarach.

Powy??ej listy znajduje si? informacja o liczbie nieobs??u??onych alarm??w.
Poni??ej listy znajduje si? zegar z aktualnym czasem systemowym oraz klawisz s??u???cy do kasowania sygna??u d??wi?kowego alarmu.
Sygna?? d??wi?kowy towarzyszy wyst?pieniu ka??dego nowego alarmu zarejestrowanego przez system.

Trzeci obszar.
Po prawej stronie okna programu znajduj? si? patrz?c od g??ry:
Status portu RS-a poprzez kt??ry system komunikuje si? z odbiornikiem IDO.
Kolor zielony informuje o prawid??owym stanie ???cza, kolor czerwony o braku ???czno??ci z odbiornikiem IDO.
Obok znajduje si? pole z numerem portu w komuterze poprzez kt??ry komunikujemy sie z IDO. Pole to jest edytowalne i s??u??y do wybora COM-a do kt??rego pod???czony jest odbiornik IDO.

Poni??ej znajduje si? lista zdarze?? w systemie.
Znajduje si? tam informacja o wyst?pieniu i skasowaniu ka??dego alarmu obs??u??onych przez system.

Poni??ej tej listy znajduje si? tablica w kt??rej mo??emy ogl?da? historyczne zapisy zdarze?? zarejestrowane przez system.
Zakres ogl?danej historii ustalamy za pom?c? filtru gdzie mo??emy wybra? konkretny interesuj?cy nas obiekt i ilo??? zdarze??. Po ustawieniu parametr??w filtru, wy??wietlenie historii nast?pi po naci??ni?ciu klawisza z opisem "Od??wie??"
Przy braku wybrania w filtrze obiektu (pole obiekt "puste") w histori zobaczymy chronologiczne zdarzenia ze wszystkich obiekt??w.

Ka??demu nadajnikowi mo??na nada? status nadajnika zwyk??ego lub specjalnego. Opcja alarm specjalny polega na tym, ??e w chwili otrzymania sygna??u z nadajnika specjalnego wy??wietla si? pulsuj?ce czerwone okno komunikatu alarmowego.

 

                                       

 

Zamkni?cie okna nast?puje poprzez klikni?cie w dowolne miejsce czerwonego pola. Wy??wietlany komunikat w tre??ci opisu nadajnika.

 

Aby nada? nadajnikowi status nadajnika specjalnego nale??y w pasku Menu klikn?? konfiguracja, a dalej Nadajniki Specjalne, wybra? w kolumnie NadSpec okienko dla konkretnego numeru nadajnika i dwukrotnie klikn??. Odwo??anie statusu specjalnego wymaga r??wnie?? dwukrotnego klikni?cia.

 

Zak??adka Konfiguracja umo??liwia r??wnie?? nadanie ka??demu nadajnikowi etykiety. Mo??emy wpisa? dowolny tekst jaki ma si? wy??wietla? jak r??wnie?? wybra? koloru etykiety. Nadajniki jednego oddzia??u, pi?tra lub szczeg??lnej pieczy mog? by? wyra??nie odr????nione, co u??atwia bie???c? obs??ug? alarm??w.

 Ostatnie poprawki aplikacji wnios??y te?? zmian? polegaj?ca na tym, ??e podgl?d zdarze?? jest na zak??adce do tego wyznaczonej. W najbli??szym czasie zostanie rozwini?ta mo??liwo??? sortowania zdarze??. Na ten moment mo??liwe jest prze??ledzenie wszystkich alarm??w lub konkretnego nadajnika.  Lada moment b?dziemy mogli Pa??stwu zaoferowa? sortowanie wg. numeru nadajnika w zakre??lonym czasie, mo??liwo??? wysy??ania raport??w e-mailem oraz drukowania.

 

Uwaga! istnieje mo??liwo??? przygotowania aplikacji w dowolnym j?zyku.

 


Podkategoria jest pusta.