De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > Radiowy System Przyzywowo-Alarmowy

Radiowy System Przyzywowo-Alarmowy z Komputerow? Tablica Synoptyczn? (ekran dotykowy).

           

Bezprzewodowa sygnalizacja oparta o:

1. cz???? nadawcza - dowolny nadajnik produkcji Gorke Electronic w tym nadajniki specjalne dedykowane dla plac??wek medycznych (szpitale, sanatoria, domy opieki, hospicja itp).

2. cz???? odbiorcza - odbiornik identyfikacyjny typ IDO 1000 lub/i pager OBI 3SH

3. komputerow? tablic? synoptyczn? (monitor dotykowy) obrazuj?c? wyst?pienie alarmu (przywo??anie pomocy) na poszczeg??lnych stanowiskach (??????ko pacjenta, sala lub inne dowolne). Na monitorze pole obiektu zostaje pod??wietlone na czerwono i pojawia si? sygnalizacja akustyczna. Alarm mo??na skasowa? poprzez naci??ni?cie okienka wybranego alarmu. Tablica zawiera r??znie?? histori? wyst?powania alarm??w (w tym takie informacje jak czas wyst?pienia alarmu, nr obiektu, ilo??? powt??rze?? itd). Wi?cej w specyfikacji.

 


nadajniki specjalne IDO 1000 tablica synoptyczna Sygnalizatory